Voor ouders

We zien ouders als pedagogische partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer. Voor ouders is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden door de medewerkers van de opvang. Dit betreft informatie over waar we in de groepen mee bezig zijn, over het welzijn van het kind, over bijzondere gebeurtenissen en afspraken, etc. Onze opvanglocaties verwachten dat ouders hun kinderen zo goed mogelijk bij hun ontwikkeling ondersteunen, ons informeren over bijzondere zaken in de thuissituatie die het kind betreffen, met ons gemaakte afspraken nakomen, en dat zij waar gewenst aanspreekbaar zijn op het gedrag van hun kind. Samen zorgen we er zo voor dat het voor ieder kind een fijne en mooie tijd is op de opvang.

Documenten

Algemene voorwaarden Kinderopvang
Catent Kinderopvang vindt het belangrijk om transparant te zijn. In de Algemene Voorwaarden kinderopvang zijn de regels opgenomen voor dagopvang en buitenschoolse opvang die standaard gelden op de overeenkomsten die Catent Kinderopvang aangaat met ouders. Deze voorwaarden geven duidelijkheid over de wederzijdse rechten en plichten.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Algemene voorwaarden Kinderopvang
Privacy
Kinderopvang Catent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang, en is zich bewust van de van kracht zijnde privacywetgeving . De wijze waarop Kinderopvang Catent invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan goede omgaan met persoonsgegevens leest u in onze privacyverklaring, die u hieronder kunt downloaden.
Klachtenregeling
Mochten zaken niet goed gaan en een oplossing ver weg lijkt te zijn, dan werken we met een klachtenregeling (incl. aanhangsel). In de regeling staat vermeld dat bij een klacht de afhandeling volgens een vaste procedure verloopt. Op stichtingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Deze beoordeelt of een klacht, met behulp van bemiddeling, succesvol opgelost kan worden. De vertrouwenspersoon is de heer E. Heeremans. Wilt u met hem in contact komen? Bel dan met 038-3031844. Stichting Kinderopvang Catent is tevens aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.